Проект по процедура „Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

10.04 2023

Информация:

„БОРО ТЕРАКОЛ” ООД успешно защити проект по процедура „Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига.

Специфичните цели на проекта са свързани с повишаване на конкурентоспособността на БОРО ТЕРАКОЛ ООД чрез оптимизация и цифровизация на производствения процес, както и подобряване на качеството на предлаганите продукти.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията, цифровизация на производствените процеси и подобряване на производствения капацитет , което ще доведе до растеж и развитие на БОРО ТЕРАКОЛ ООД.

Общата стойност на проекта е 481 999.00 лева, от които 240 999.50  лева по линия на Европейския съюз – NextGenerationEU.