Фирмена политика

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ФИРМЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

РЪКОВОДСТВОТО Е УБЕДЕНО, ЧЕ ПЕРСОНАЛЪТ НА ФИРМА „БОРО – ТЕРАКОЛ ООД” ОСЪЗНАВА СВОЯТА РОЛЯ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ НА ФИРМАТА И ПОДДЪРЖАНЕTO НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

С УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ ХОРАТА СА КЛЮЧОВИЯТ ЕЛЕМЕНТ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЛИЧНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, РЪКОВОДСТВОТО НА ФИРМАТА ОЧАКВА ОТ ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ НА ВСЯКО ЙЕРАРХИЧНО НИВО ДА РАБОТЯТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НЕКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ИНЦИДЕНТИ ВОДЕЩИ ДО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ КАКТО С ТЯХ САМИТЕ, ТАКА И С ТЕХНИТЕ КОЛЕГИ И С ВСЯКО ЛИЦЕ, НАМИРАЩО СЕ В ПОЛЕТО НА ТЯХНАТА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ!

ФИРМЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Е РАЗЯСНЕНА И ПОПУЛЯРИЗИРАНА СРЕД ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ ВЪВ ФИРМА „БОРО – ТЕРАКОЛ ООД”.