Политика по здравословни и безопасни условия на труд

РЪКОВОДСТВОТО НА ФИРМАТА ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ПРЕВЪРНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА В НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ ЦЯЛОСТНАТА ФИРМЕНА ПОЛИТИКА ЗА ФИНАНСОВ УСПЕХ, ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЯВЕНАТА ЦЕЛ, РЪКОВОДСТВОТО ЩЕ РАБОТИ АКТИВНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ЗА:

  • ОЦЕНКА НА РИСКА С ЦЕЛ РАЗКРИВАНЕ НА ВСИЧКИ ОПАСНОСТИ ЗА РАБОТЕЩИТЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА;
  • ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ НА РАБОТЕЩИТЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА ТРУД ПО РАБОТНИТЕ МЕСТА;
  • КОНСУЛТИРАНЕ С РАБОТЕЩИТЕ ИЛИ ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА;
  • ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМИТЕ ПРАВНИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗБУТ.