Политика по опазване на околната среда

ФИРМЕНАТА ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ИМА ЗА ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ И НЕДОПУСКАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ, ВОДЕЩИ ДО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА, ВОДИТЕ И ПОЧВИТЕ, ПОВИШАВАНЕ ГОТОВНОСТТА НА ФИРМАТА ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ИНЦИДЕНТИ И ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ДОВЕРИЕ.

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЯВЕНАТА ЦЕЛ, РЪКОВОДСТВОТО ЩЕ РАБОТИ АКТИВНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ЗА:

  • ПОСТОЯННО ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ И ВНЕДРЯВАНЕ НА "НАЙ-ДОБРИ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ";
  • ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, НЕПРЕКЪСНАТ МОНИТОРИНГ И ТЯХНОТО ПОДОБРЯВАНЕ;
  • ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПОДХОДЯЩИ ОБУЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ И ПОСЕТИТЕЛИ;
  • ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМИТЕ ПРАВНИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.