Политика по качеството

ФИРМЕНОТО РЪКОВОДСТВОТО ОПРЕДЕЛЯ СЛЕДНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО – ДА ПРОИЗВЕЖДАМЕ ПРОДУКТ С ПОСТОЯННО КАЧЕСТВО, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И СТАНДАРТИТЕ И ОТГОВАРЯЩ НА НУЖДИТЕ И ОЧАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЯВЕНАТА ЦЕЛ, РЪКОВОДСТВОТО ЩЕ РАБОТИ АКТИВНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ЗА:

  • УТВЪРЖДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН НАЧИН НА МИСЛЕНЕ И ОТНОШЕНИЕ КЪМ КАЧЕСТВОТО У ВСЕКИ ЧЛЕН ОТ КОЛЕКТИВА;
  • ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ОБУЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНКРЕТНИ И ЯСНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ В РАБОТАТА НА РАБОТЕЩИТЕ, ОТДЕЛИТЕ И ЗВЕНАТА;
  • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЙНИ ВЗАИМНОИЗГОДНИ ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ;
  • ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМИТЕ ПРАВНИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ПРОДУКТИ.